Sage | 3 lata gwarancji / rejestracja | Rozszerzona gwarancja

Warunki rejestracji trzyletniej gwarancji oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Fast Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. Sokołowska 10, 05-090 Puchały, Regon: 140120916, udziela użytkownikom uzyskanie dodatkowej gwarancji na wyroby Sage, ponad ramy udzielonej gwarancji jakości, w postaci dodatkowego 1 roku (12 miesięcy) od zakończenia udzielonej gwarancji jakości. Trzeci rok gwarancji jest udzielany na następujących warunkach:

1) Trzyletnia gwarancja obejmuje urządzenia marki Sage, importowane i dystrybuowane przez Fast Polska sp. z o.o., które zostały zakupione po 01.12.2017 r. Trzyletnia gwarancja udzielana jest wyłącznie użytkownikom będącym osobami fizycznymi, które nie są podmiotami gospodarczymi w rozumieniu obowiązujących przepisów.

2) Rejestracja użytkownika na stronie www.sage-polska.pl jest niezbędna do otrzymania prawa do trzyletniej gwarancji. Na podstawie tej rejestracji użytkownik będzie mógł sporządzić wydruk certyfikatu z unikatowym numerem nadanym przez Fast Polska sp. z o.o., który będzie uprawniać użytkownika do trzyletniej gwarancji.

3) Pozostałe warunki trzyletniej gwarancji:

- prawo do skorzystania z trzyletniej gwarancji przysługuje z pierwszym dniem następującym po upłynięciu udzielonej gwarancji jakości, a wygasa wraz z upływem 1 roku (12 miesięcy) od tego dnia

- w wyniku skorzystania z trzyletniej gwarancji przez użytkownika nie następuje przerwanie ani przedłużenie terminu na dochodzenie roszczeń z tytułu trzyletniej gwarancji

- chcąc skorzystać z prawa do trzyletniej gwarancji, użytkownik ma obowiązek przedłożyć dokument zakupu wyrobu i certyfikat Fast Polska sp. z o.o.

- prawa do skorzystania z trzyletniej gwarancji należy dochodzić bezpośrednio u dysponenta sieci serwisowej Sage, wskazanego przez Fast Polska sp. z o.o.

- jeśli w ramach trzyletniej gwarancji nie będzie można usunąć wady, którą ta gwarancja obejmuje i która uniemożliwia użytkowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem, wadliwy wyrób zostanie wymieniony przez Fast Polska sp. z o.o. na nowy wyrób z aktualnego asortymentu marki Sage o porównywalnych bądź lepszych parametrach technicznych

- uprawnione roszczenie użytkownika w ramach trzyletniej gwarancji zostanie rozpatrzone w terminie najpóźniej do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia

- prawo do trzyletniej gwarancji jest nieprzenośne i niezbywalne

4) Prawo do trzyletniej gwarancji nie obejmuje wad, spowodowanych przez przyczyny zewnętrzne (np. wypadek drogowy, uderzenie albo inny wpływ mechaniczny lub cieplny, piorun, burzę, wahania prądu elektrycznego, przedostanie się płynu), użycie, instalację lub podłączenie wyrobu niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami producenta lub instrukcją użycia, ani też spowodowane przez takie użycie, którego nie da się pogodzić z zachowaniem funkcjonalności urządzenia, zastosowanie do innego celu niż do użytku domowego, użycie nieodpowiednich akcesoriów, dodatków lub materiału. Ponadto trzyletnia gwarancja nie obejmuje utraty danych, zużycia materiału i bieżącego zużycia wynikającego z użytkowania, na przykład zużycia łożysk, elektrod silnika itp. W przypadku wystąpienia tych wad, po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem, wada może być usunięta za opłatą.

5) W przypadku skorzystania z oferty, będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa do celów rejestracji swojego wyrobu i udzielenia trzyletniej gwarancji. Państwa dane zostaną bezpiecznie zapisane, a na Państwa adres e-mail zostanie wysłany certyfikat potwierdzający udzielenie trzyletniej gwarancji. Dane osobowe są przetwarzane ze względu na konieczność realizacji usługi, o jaką Państwo wnioskują. Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie naszego uzasadnionego interesu przez okres 10 lat w razie konieczności dochodzenia jakichkolwiek roszczeń prawnych.
Pozostałe informacje znajdą Państwo w naszej polityce ochrony danych osobowych.

6) Fast Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków trzyletniej gwarancji, które będą obowiązywać od chwili opublikowania takiej zmiany. Aby uniknąć ewentualnych niejasności, stosuje się zasadę, że do wyrobu odnoszą się warunki trzyletniej gwarancji obowiązujące w chwili rejestracji użytkownika.

Tytuł, Imię:Kod pocztowy, Miasto: