Sage | 3 lata gwarancji / rejestracja | Rozszerzona gwarancja

Warunki rejestracji trzyletniej gwarancji oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Regulamin)

Fast Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Regon: 140120916, udziela użytkownikom uzyskanie dodatkowej gwarancji na wyroby Sage, ponad ramy udzielonej gwarancji jakości, w postaci dodatkowego 1 roku (12 miesięcy) od zakończenia udzielonej gwarancji jakości. Dodatkowa gwarancja nie wpływa na ustawową odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Trzeci rok gwarancji jest udzielany na następujących warunkach:
1) Trzyletnia gwarancja obejmuje urządzenia marki Sage, importowane i dystrybuowane przez Fast Polska sp. z o.o., które zostały zakupione po 01.12.2017 r. Trzyletnia gwarancja udzielana jest wyłącznie użytkownikom będącym osobami fizycznymi, które nie są podmiotami gospodarczymi w rozumieniu obowiązujących przepisów.

2) Rejestracja użytkownika na stronie www.sage-polska.pl jest niezbędna do otrzymania prawa do trzyletniej gwarancji. Na podstawie tej rejestracji użytkownik będzie mógł sporządzić wydruk certyfikatu z unikatowym numerem nadanym przez Fast Polska sp. z o.o., który będzie uprawniać użytkownika do trzyletniej gwarancji.

3) Pozostałe warunki trzyletniej gwarancji:

- prawo do skorzystania z trzyletniej gwarancji przysługuje z pierwszym dniem następującym po upłynięciu udzielonej gwarancji jakości, a wygasa wraz z upływem 1 roku (12 miesięcy) od tego dnia

- w wyniku skorzystania z trzyletniej gwarancji przez użytkownika nie następuje przerwanie ani przedłużenie terminu na dochodzenie roszczeń z tytułu trzyletniej gwarancji

- chcąc skorzystać z prawa do trzyletniej gwarancji, użytkownik ma obowiązek przedłożyć dokument zakupu wyrobu i certyfikat Fast Polska sp. z o.o.

- prawa do skorzystania z trzyletniej gwarancji należy dochodzić bezpośrednio u dysponenta sieci serwisowej Sage, wskazanego przez Fast Polska sp. z o.o.

- jeśli w ramach trzyletniej gwarancji nie będzie można usunąć wady, którą ta gwarancja obejmuje i która uniemożliwia użytkowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem, wadliwy wyrób zostanie wymieniony przez Fast Polska sp. z o.o. na nowy wyrób z aktualnego asortymentu marki Sage o porównywalnych bądź lepszych parametrach technicznych

- uprawnione roszczenie użytkownika w ramach trzyletniej gwarancji zostanie rozpatrzone w terminie najpóźniej do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia

- prawo do trzyletniej gwarancji jest nieprzenośne i niezbywalne

4) Prawo do trzyletniej gwarancji nie obejmuje wad spowodowanych przez przyczyny zewnętrzne (np. wypadek drogowy, uderzenie albo inny wpływ mechaniczny lub cieplny, piorun, burzę, wahania prądu elektrycznego, przedostanie się płynu), użycie, instalację lub podłączenie wyrobu niezgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami producenta lub instrukcją użycia, ani też spowodowane przez takie użycie, którego nie da się pogodzić z zachowaniem funkcjonalności urządzenia, zastosowanie do innego celu niż do użytku domowego, użycie nieodpowiednich akcesoriów, dodatków lub materiału. Ponadto trzyletnia gwarancja nie obejmuje utraty danych, zużycia materiału i bieżącego zużycia wynikającego z użytkowania, na przykład zużycia łożysk, elektrod silnika itp. W przypadku wystąpienia tych wad, po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem, wada może być usunięta za opłatą.

5) W przypadku skorzystania z oferty, będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa do celów rejestracji swojego wyrobu i udzielenia trzyletniej gwarancji. Państwa dane zostaną bezpiecznie zapisane, a na Państwa adres e-mail zostanie wysłany certyfikat potwierdzający udzielenie trzyletniej gwarancji. Dane osobowe są przetwarzane ze względu na konieczność realizacji usługi, o jaką Państwo wnioskują. Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie naszego uzasadnionego interesu przez okres 10 lat w razie konieczności dochodzenia jakichkolwiek roszczeń prawnych. Administratorem danych osobowych podawanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 2 powyżej b)  (w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego), jest:

FAST ČR, a. s.
U Sanitasu 1621
(Průmyslový areál za OD Billa)
Říčany u Prahy 251 01

Zwany dalej Organizatorem 2. Dane te przetwarzane są na podstawie zgody Uczestnika. Organizator 2 powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników, m.in. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, tj. w szczególności przyjęcia zgłoszeń, obsługi postępowań reklamacyjnych, poinformowania o Uczestnikach i terminach kursu, a także w celu promocji produktów i akcji marketingowych Organizatora w Polsce
Dane przetwarzane będą zgodnie z regulaminem opublikowanym pod adresem https://www.sage-polska.pl/3-lata-gwarancji

Ponadto, dane osobowe są przetwarzane przez Fast sp. z o.o. w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej uczestnik powinien zwrócić się do Fast Sp. z o.o. W
przypadku zmiany, lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie trwania gwarancji jest możliwe, lecz uniemożliwia obsługę gwarancyjną.
W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Fast Sp. z o.o.
Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fast Sp. z o.o.. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane uczestników będą przetwarzane przez Fast Sp. z o.o. przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończyła się gwarancja, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego.

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Promocji jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

6) Niniejszy regulamin może ulec zmianie a o treści zmian regulaminu każdy użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Fast Polska sp. Z o.o. na stronie głównej pod adresem https://www.sage-polska.pl/3-lata-gwarancjiwiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, ponadto użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni przez Fast Sp. z o.o. poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Fast Sp. z o.o. w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

7) Zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta.

Tytuł, Imię:Kod pocztowy, Miasto: