Sage | Aktualne Promocje | Promocja

Regulamin promocji

„OBUDŹ W SOBIE BARISTĘ Z SAGE”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Obudź w sobie baristę z Sage”, zwanej dalej „Promocją” jest firma Fast Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Puchałach, przy ulicy Sokołowskiej 10, 05-090 Puchały, NIP: 5252332655 (zwany dalej "Organizatorem”). Fundatorem nagród w Promocji jest Organizator.
 2. Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 (Dz. U. 2009 Nr 2001 poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Promocja jest przeznaczona dla wszystkich osób spełniających warunki niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę̨ Promocji i określa prawa i obowiązki jego uczestników (zwanych dalej „Uczestnikiem” bądź „Uczestnikami”).
 3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.

§ 2. Uczestnictwo w Promocji

 1. Z zastrzeżeniem postanowień́ zawartych w pkt. 2 niniejszego paragrafu, Uczestnikami mogą̨ być́ tylko pełnoletnie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które:
  a) dokonają zakupu ekspresu kolbowego Sage z modeli urządzeń wg listy wymienionej poniże
  Sage BES870 The Barista Express,
  Sage SES875 The Barista Express,
  Sage SES880 The Barista Touch,
  Sage BES920 Dual Boiler,
  Sage BES980 The Oracle,
  Sage SES990 The Oracle Touch
  b) zakupiony produkt wskazany w pkt 1 powyżej, musi pochodzić z oficjalnej autoryzowanej sieci dystrybucyjnej w PL. Lista autoryzowanych przedstawicieli znajduje się na stronie www.sage-polska.pl. Na żądanie Organizatora Uczestnik przedstawia dowód zakupu.
  c) po dokonaniu zakupu zarejestrują się na stronie www.sage-polska.pl oraz zadeklarują chęć wzięcia udziału w kursie baristy prowadzonym przez Arkadiusza Domurad;
  d) akceptują̨ niniejszy Regulamin.
 2. W Promocji nie mogą̨ brać udziału pracownicy Organizatora oraz agencji reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących z Organizatorem w ramach niniejszej Promocji. W Promocji nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 3. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić́ na inne osoby i podmioty.

§ 3. Zasady Promocji

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2019 r. I kończy o godzinie 23:59 w dniu 31 grudnia 2019 r.
 2. Każdy z Uczestników może przystąpić do Promocji nieograniczoną liczbę̨ razy pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków wskazanych w § 2 Regulaminu.
 3. Zgłaszając się do Promocji Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się̨ do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również̇ potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają̨ go do udziału w Promocji.

§ 4. Nagrody w Promocji

 1. Nagrodą w Promocji jest udział w kursie baristy prowadzonym przez Arkadiusza Domurad.
 2. Organizator Promocji będzie się kontaktował z Uczestnikami drogą mailową - celem przedstawienia terminu przedmiotowego szkolenia.
 3. Organizator Promocji będzie informował wszystkich Uczestników drogą mailową, którzy nie wzięli jeszcze udziału w kursie o najbliższym możliwym terminie i miejscu przeprowadzanego kursu z baristą.
 4. Organizator skontaktuje się z każdym z Uczestników w terminie 30 dni od dnia rejestracji.
 5. W przypadku braku akceptacji terminu przez Uczestnika, Organizator wskazuje dodatkowe alternatywne terminy do akceptacji Uczestnika. Wzięcie udziału w kursie baristy ma charakter dobrowolny a czas jego realizacji kończy się z dniem 31.03.2020 r.
 6. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i noclegów uczestników kursu baristy w ramach organizowanej Promocji. Jeżeli Uczestnik nie zaakceptuje żadnego z terminów, nagroda ulega przepadkowi.
 7. Uczestnik biorący udział w kursie po potwierdzeniu swojej obecności Organizatorowi Promocji zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i czasie podanym przez Organizatora. Jeżeli Uczestnik nie stawi się w umówionym miejscu i czasie pomimo wcześniejszego potwierdzenia swojego stawiennictwa, nagroda ulega przepadkowi.
 8. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do ustalenia miejsca i terminu kursu baristy uzależniając to warunków technicznych, dostępności baristy oraz zebrania grupy Uczestników.
 9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca kursu, terminu kursu i w wyjątkowej sytuacji zmiany trenera, pomimo wcześniejszego potwierdzenia miejsca i daty uczestnikom kursu. W takim przypadku stosuje się ponownie procedurę wskazaną w ust. 5 powyżej.
 10. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę̨ lub ekwiwalent. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.
 11. Uczestnik nie może przenieść́ prawa do nagrody na osoby trzecie
 12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 5. Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: FAST POLAND SP. Z O.O. ul. Sokołowska 10; 05-090 Puchały.  Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników podawanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w § 2 ust. 1 b)  (w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego), jest:
  FAST ČR, a. s.
  Černokostelecká 1621
  (Průmyslový areál za OD Billa)
  Říčany u Prahy 251 01
  Zwany dalej Organizatorem 2. Dane te przetwarzane są na podstawie zgody Uczestnika. Organizator 2 powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników, m.in. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, tj. w szczególności przyjęcia zgłoszeń, obsługi postępowań reklamacyjnych, poinformowania o Uczestnikach i terminach kursu, a także w celu promocji produktów i akcji marketingowych Organizatora w Polsce.
 2. Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w Promocji oraz w celu organizacji i przeprowadzenia  Promocji oraz kursu baristy zgodnie z Regulaminem.
 3. O ile Uczestnik wyrazi na to zgodę, imię i nazwisko i wizerunek, przebieg realizacji Promocji i kursu baristy, będą przetwarzane przez Organizatora w celu promocji produktów i akcji marketingowych Organizatora w Polsce – w szczególności poprzez ich publikację w Internecie m.in. na Facebookowym, Instagramowym fanpage’u marki SAGE, kanale Youtube lub innych należących do Organizatora, a także w celach promocyjnych i wizerunkowych Organizatora.
 4. Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, lub w celu realizacji Promocji i informacji o kursie baristy. Dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację oraz realizacji kursu baristy.
 5. Ponadto, dane osobowe Zwycięzców są przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora. W przypadku zmiany, lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie trwania Promocji jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Promocji.
 7. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Organizatora.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończyła się Promocja, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego.
 10. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Promocji jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, za przypadki udziału w Promocji osób nieuprawnionych.
 2. Organizator może wykluczyć́ z Promocji Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają̨ zaskarżeniu.
 3. Przy urządzaniu Promocji Organizator opiera się na treści Regulaminu, a także na przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380, ze zmianami - „kodeks cywilny”) oraz obowiązujących przepisach prawa. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin Promocji jest udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym w okresie Promocji, począwszy od dnia jego rozpoczęcia, na stronie www.sage-polska.pl oraz w siedzibie Organizatora, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 10:00 a 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dni robocze). Na prośbę Uczestnika Regulamin zostanie przesłany pocztą przez Organizatora.
Tytuł, Imię:Kod pocztowy, Miasto:

Akceptuję regulamin promocji
Zgadzam się na otrzymywanie informacji związanych
z proponowanym terminem szkolenia oraz przetwarzaniem
danych w związku z moim udziałem w szkoleniu z baristą.
Zgadzam się na otrzymywaniu informacji i materiałów
marketingowych związanych z ofertą marki Sage
i aktualnymi promocjami na produkty Sage.